РІШЕННЯ № 172

Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік.

        Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України, керуючись пунктом 23 частини першої  ст.26,ст.ст.61-64,66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», Сасівська сільська рада

 В И Р І Ш И Л А  :

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 641000 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 626000грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 15000грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 641000 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  626000грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 15000 гривень додаток № 2 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення сільського бюджету на 2017 рік у розрізі підвідомчих установ, у тому числі по загальному фонду 626000 грн. та спеціальному фонду 15000 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  3000 гривень згідно з додатком №4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти  в сумі 200000грн.згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- виплата допомог та інших виплат населенню;

- трансферти місцевим бюджетам.

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  35000 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

7. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Відповідно до  вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а саме:

  • Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);
  • Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
  • Податок на майно;
  • Єдиний податок;
  • Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності;

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а саме:

  • Власні надходження бюджетних установ.

       11. Установити, що у 2017році плата за оренду нерухомого майна що є у комунальній власності Сасівської сільської ради зараховується відповідно до «Положення про оренду комунального майна», затвердженого рішенням сесії Сасівської сільської ради №58 від 25,06,2007року (із змінами та доповненнями).

     12. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:.

12.1. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування сільського бюджету  а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється сесією сільської ради за погодженням з комісією з питань бюджету  і фінансів.

13. Виконкому сільської ради :

13.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію,  природний газ та послуги зв’язку.

13.2. У разі зміни або встановлення районною радою обсягу між бюджетних трансфертів для сільського бюджету на 2017 рік, розподіляти та перерозподіляти їх шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету, після погодження з головою комісії з питань бюджету та фінансів, з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

13.3. Провести інвентаризацію платників зборів і податків, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до сільського бюджету.

13.4. Видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності про термінованої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету.

13.5.У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків сільського бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджеті, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13.6. Забороняється без внесення змін до рішення  сесії про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами на :

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов’язані з функціонуванням органу місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків.

14. Передбачити в сільському бюджеті іншу субвенцію районному бюджету в сумі 200000грн.  на виконання програм соціального економічного розвитку району та на утримання бюджетних установ, розташованих на території Сасівської сільської ради.

Сільському голові заключити з головою районної ради угоду про міжбюджетний трансферт (субвенцію) на надання субвенції  районному бюджету.

15.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

РІШЕННЯ № 173

Про  затвердження структури, чисельності та кошторису  видатків на утримання апарату управління  Сасівської сільської ради на 2017 рік.

            Відповідно до ст.ст. 140 – 144 Конституції України, п.5. ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », Постанови Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006р. №268   (із змінами та доповненнями ), з метою забезпечення діяльності сільської ради , Сасівська сільська рада

            В И Р І Ш И Л А :

            1.Затвердити кошторис видатків на утримання апарату управління Сасівської сільської ради на 2017 рік та структуру апарату управління сільської ради із граничною чисельністю в кількості  4,5 штатної одиниці  згідно  додатками  №1,2.                     

            2.Здійснювати щомісячне (січень –грудень 2017 року) преміювання сільського голови  відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи в межах економії фонду оплати праці на утримання сільської ради згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 (із змінами і доповненнями )

           3. У разі надання щорічної основної відпустки  сільському голові  Сасівської сільської ради  виплачувати  допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, а також надавати   допомогу для вирішення соціально-побутових питань  згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р №268(із змінами і доповненнями ).

           4. Головному бухгалтерові сільської ради  нарахування виплат проводити  в межах фонду оплати праці та кошторисних призначень на 2017 рік.

          5. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на  сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

Штатний розпис на 2017рік Сасівська сільська рада

з/п

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад

Посадовий оклад

(грн.)

Фонд заробітної плати на місяць

(грн.)

1 2 3 4 5
1 Сільський голова 1 2910,00 2910,00
2 Секретар 1 2358,00 2358,00
3 Головний бухгалтер 1         1723,00 1723,00
4 Спеціаліст ІІ категорії 1         1723,00 1723,00
5 Прибиральник службових приміщень 0,5 1958,00 979,00
Усього за посадовими окладами 4,5 10672,00 9693,00

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2017рік

                                                                                 Апарат управління Сасівської сільської ради

з

Назва структурного підрозділу та посад К-сть штат посад

Посадовий оклад

(грн.)

Доплати (грн.)                           Матер Надбавки (грн.) Фонд заробітної плати на місяць,грн Фонд заробітної плати на 2017 рік,грн
За  ранг   За стаж
1.1 Сільський голова 1 2910,00 9ранг-90,00 3000,00
2.2 Секретар 1 2358,00 9ранг-90,00 30%-734,40 3182,40
3.3 Головний бухгалтер 1 1723,00 13ранг-55,00 20%-355,60 2133,60
4.4 Спеціаліст ІІ категорії 1 1723,00 13 ранг-55,00 15%-266,70 2044,70
5.5 Прибиральник служб. приміщень 0,5 979,00 979,00
Разом: 4,5   9693,00 290,00 1356,70 11339,70

РІШЕННЯ № 174

Про  звільнення від сплати земельного податку на 2017 рік.

         Відповідно п.п.284.1 ст.284 Податкового кодексу України,. ст. 26 п.35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Сасівська сільська рада

         В И Р І Ш И Л А :

1.  З 1 січня 2017 року звільняються від сплати  земельного податку:

1.1 органи державної влади та органи місцевого самоврядування; заклади, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; релігійні організації України за земельні ділянки надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

            1.2. Інваліди першої і другої групи;

            1.3. Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

            1.4. Пенсіонери (за віком);

            1.5. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

           1.6. Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

            1.7. Фізичні особи , які мають статус ОУН – УПА , учасники бойових дій,  та учасники  які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, сім’ї загиблих  учасників АТО.

       2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

      -  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

        - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): - не більш як 0,25 гектара, для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

        -  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

        -  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

        3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 175

Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти 

                      Заслухавши інформацію сільського голови Кармазин І.В. керуючись Постановою КМУ від 23 квітня 2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів , робіт і послуг,що закуповуються за бюджетні кошти », ст. 26,  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні  ”, сільська рада

                      В И Р І Ш И Л А  :    

            1. Дозволити розпоряднику бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти передбачити попередню оплату у разі  закупівлі :

          1.) на строк не більше одного місяця :

- послуг пошти та зв’язку ;

- послуг з енергопостачання;

- закупівлю товарів вартістю не більше як 100 тисяч гривень ;

- інших робіт і послуг, якщо розмір оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості .

           2.) на строк не більше трьох місяців :

- робіт із нового будівництва , реконструкції , реставрації, капітального ремонту  та технічного переоснащення , придбання основних засобів ;

- програмного забезпечення (програмних продуктів , зокрема ліцензійних примірників комп’ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення .

            3.) на термін не більше  одного року:

періодичних  видань.

             2. Розпоряднику бюджетних коштів дотримуватись  вимог  Постанови КМУ від 23 квітня  2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів. робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» і з змінами та доповненнями та вимог цього рішення .

             3. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову І.В.Кармазин

РІШЕННЯ № 176

Про преміювання сільського голови

                   Відповідно до  ст.21Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та пп.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» , керуючись показниками в роботі    сесія Сасівської сільської ради ,-

                                   В И Р І Ш И Л А :

                   1. Преміювати  сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну: за жовтень місяць 2016 року - в розмірі 50% посадового окладу, за листопад місяць 2016 року - в розмірі 50% посадового окладу та за грудень місяць 2016 року - в розмірі 50% посадового окладу.

                   2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

РІШЕННЯ № 177

Про участь у конкурсі проектів, що можуть реалізовуватися  за рахунок коштів Державного фонду регіонального

              Відповідно до ст.24-1 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про засади державної регіональної політики , Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та Постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку ", керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Сасівська  сільська  рада,-

В И Р І Ш И Л А  :

                      1. Взяти участь у конкурсі проектів, що  можуть реалізовуватися  за рахунок коштів Державного фонду регіонального з проектом «Будівництво системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей  у населених пунктах Сасівської сільської ради».

                       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 178

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність земельної ділянки для  обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд гр.гр. Куніцькій Н.Г і Пилипів Л.Г.

                                Розглянувши заяву громадян  Куніцької Н.Г. і Пилипів Л.Г. « Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по передачі у спільну сумісну власність  земельної ділянки для обслуговування житлового будинку .господарських будівель та споруд», відповідно до ст..ст.12, 86, 89 ,120 Земельного кодексу України та керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,   Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                       1. Дати дозвіл  гр.гр. Куніцькій Надії Григорівні жительці села Сасів і Пилипів Любов Григорівні жительці міста Львова  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність  земельної ділянки   загальною площею 0,11 га  в селі Сасів по вулиці Колтівська,6 для обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                       2. Виготовлену у встановленому порядку технічну документацію подати на затвердження сесії сільської ради

                       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу  комісію по земельних питаннях ( Дмитрів О.М..).

РІШЕННЯ № 179

    Про  затвердження Програми « Благоустрій населених пунктів Сасівської сільської ради» на 2017 рік .

             Відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України,  керуючись ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” ,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А :        

        1.Затвердити програму « Благоустрій  населених пунктів Сасівської сільської ради» на 2017рік (програма  додається). 

        2.Передбачити в бюджеті Сасівської сільської ради на 2017рік видатки на   фінансування програми « Благоустрій населених пунктів Сасівської сільської ради » на 2017 рік в сумі 6000 (шість  тисяч ) гривень. 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів  .Козачинська А.Р.

ПРОГРАМА

«Благоустрій населених пунктів Сасівської сільської ради » на 2017рік

ЗАВДАННЯ: Поліпшення благоустрою населених пунктів Сасівської сільської ради, покращення екологічної обстановки на території та санітарно-епідеміолочного благополуччя, упорядкування і утримання в належному стані населених пунктів, вулиць, прилеглих до доріг територій,  кладовищ, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, організація вивозу сміття, плата за електроенергію на вуличне освітлення.

 МЕТА: Забезпечити прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ ,  прибирання водоканалів від сміття,прибирання території сіл сільської ради,функціонування вуличного освітлення в.с.Сасів .

 ФІНАНСУВАННЯ: Передбачити в бюджеті на 2017рік видатки на виконання Програми « Благоустрій населених пунктів Сасівської сільської ради » для придбання енергоощадних лампочок  та на оплату за використану електроенргію за вуличне освітлення.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: Поліпшення благоустрою населених пунктів Сасівської сільської ради, покращення екологічної обстановки на території та санітарно-епідеміолочного благополуччя, упорядкування  та освітлення в нічний час і утримання в належному стані населених пунктів, вулиць, прилеглих до доріг ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, організація вивозу сміття.

    ЗАХОДИ

до   програми «Благоустрій населених пунктів Сасівської сільської ради » на 2017 рік

п/п

Заходи

Вартість

Термін виконання

Відповідальний

За рахунок загального фонду сільського бюджету

(грн.)

1 Придбання енергозберігаючих лампочок 1000

Січень –

грудень

Кармазин І.В.
2 Забезпечення оплати за вуличне освітлення в.с.Сасів та інщих населених пунктах сільської ради 5000 Січень-грудень Кармазин І.В.
ВСЬОГ             ВСЬОГО:   6000


 РІШЕННЯ № 180

 Про  затвердження Програми "Забезпечення функціонування  водопровідно-каналізаційного господарства" на 2017рік"

             Відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України,  керуючись ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” ,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А :        

       1.Затвердити програму "Забезпечення функціонування  водопровідно-каналізаційного господарства" на 2017рік (програма  додається). 

        2.Передбачити в бюджеті Сасівської сільської ради на 2017 рік видатки на   фінансування програми "Забезпечення функціонування  водопровідно-каналізаційного господарства" на 2017 рік в сумі 5000 (п'ять  тисяч) гривень. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

Програма

«Забезпечення функціонування  водопровідно-каналізаційного господарства» на 2017рік

Сасівська сільська рада здійснює централізоване водопостачання  закладів освіти Сасівської сільської ради та частково населення  села Сасів і Ушня питною водою.

Водопостачання в сільській раді забезпечується 2 артсвердловинами в селі Сасів та в селі Ушня.

       Протяжність водопроводу та каналізаційних  мереж складає  відповідно  2,5 та 1 км. Зношеність мереж  складає 50-55%.                     

Водопостачання в селі здійснюється цілодобово.

          Проте, проблемою залишається прориви на водогоні,внаслідок  того,що частину водопроводу становлять старі залізні труби (1970років),які потребують заміни, а також є потреба періодично проводити контроль якості питної води.

 Планується виконати наступні обсяги робіт з водопостачання .

СІЛЬСЬКИЙ  БЮДЖЕТ

1.  Проведення лабораторного  та радіологічного контролю якості питної води                                                                                                 -3000рн.

2.Оплата за використану електроенергію для роботи водонапірних

 башень      в с.Сасів та Ушня                                                          2000грн.                                                              

                                Разом                                                             -5000грн.  

(П’ять тисяч гривень)

               ВЛАСНИМИ СИЛАМИ ГРОМАДЯН  СЕЛА САСІВ

1.Закінчити заміну водопровідних труб по вулиці Валовій, О.Кундіуса,Старицькій.

2.Надавати посильну допомогу в ліквідації аварійних ситуацій на ділянках водопроводу.

3. З метою економії питної води, зобов’язати жителів с.Сасів та Ушня встановлювати  водяні лічильники.

РІШЕННЯ № 181

Про надання дозволу на виготовленнятехнічної документації із землеустрою щодовстановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд

гр. Кровіцька Б.В.

                     Розглянувши заяву громадянки Кровіцької Богданни Василівни « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення ХХІ сесії ІУдемократичного  скликання Сасівської сільськї ради Золочівського району  Львівської області  від  16.12.2009  року  «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ гр. Кровіцькій Б. В.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Кровіцькій  Богданні Василівні, 1939 року народження жительці села Сасів Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,11 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Сасів  Золочівського району Львівської області по вулиці Миру,1  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

 РІШЕННЯ № 182

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність 

гр. Швець  Володимира Петровича для  ведення особистого селянського господарства по вул. Бродівська  в селі Грабово

                    Розглянувши заяву гр.Швець Володимира Петровича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Швець  Володимиру Петровичу  1954  року народження жителю села Грабово Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення , яка розташована в селі Грабово вулиця Бродівська.

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                       РІШЕННЯ № 183

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд

гр. Кармазин М.П.

                     Розглянувши заяву громадянки Кармазин Марії Павлівни « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                           1.Рішення ХХ сесії ІУ демократичного  скликання Сасівської сільської ради Золочівського району  Львівської області  від  16.10.2009  року  «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ гр.Кармазин М.П.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                           2.Дати дозвіл  гр. Кармазин Марії Павлівні 1960 року народження жительці села Ушня Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,18 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Ушня  Золочівського району Львівської області по вулиці Підхомець,1  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                           3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

    РІШЕННЯ № 184

Про  затвердження проектно кошторисної документації «Будівництво системи автономного вуличного освітлення з

використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради»

                     Розглянувши  проектно-кошторисну документацію « Будівництво

системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради» , керуючись п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Сасівська  сільська  рада,-

В И Р І Ш И Л А  :

1.Затвердити проектно кошторисну документацію «Будівництво

системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради» в сумі 1146,971 тис. гривень.

                       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

 РІШЕННЯ № 185

                Про внесення змін до сільського бюджету Сасівської сільської ради на 2016 рік               

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України в зв’язку з  затвердженням програми «Будівництво системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради » ,  керуючись пунктом 23  ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  розподілу вільного залишку бюджетних установ , що утворився в сільському бюджету на початок 2016 року ,  сільська рада: 

В И Р І Ш И Л А :

           1.Внести  зміни  до  рішення сесії сільської ради  від 24 грудня  2016 р. № 26 «Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік », а саме :

 В абзаці третьому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік на  26000 грн., у тому числі  :  спеціального - 26000 грн., з них бюджету розвитку –26000 грн.

Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету за функціональною (додаток 2) і відомчої (додаток 3) структурами бюджету .

Внести зміни в    абзац  п’ятий  пункту першого :

         «-затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у сумі 26000 грн. у тому числі бюджету розвитку – 26000 грн., джерелом покриття якого визначити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок 2016 року на 26000 грн.,у тому числі бюджету розвитку 26000 грн. (додаток 4).

Внести зміни в  п.6 абзац другий наступним змістом:

         « - затвердити зміни до переліку об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 26000 гривень.(додаток 8)».

        2. Додатки №  2,3,4,,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 186

Про участь проекту «Будівництво дитячого ігрового майданчика в с. Сасів Сасівської сільської  ради

Золочівського району Львівської області» в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку

                  Взявши до уваги рішення ІV сесія VII скликання Львівської обласної ради № 270від 25 жовтня 2016 року  «Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки (в новій редакції)», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                    В И Р І Ш И Л А:

                          1.Визначити пріоритетним проектом розвитку Сасівської сільської ради – «Будівництво дитячого ігрового майданчика в с. Сасів Сасівської сільської ради  Золочівського району Львівської області».

                          2. Взяти участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову І.Кармазин.

РІШЕННЯ № 187

Про участь проекту «Будівництво дитячого ігрового майданчика в с. Ушня Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області» в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку

                  Взявши до уваги рішення ІV сесія VII скликання Львівської обласної ради № 270від 25 жовтня 2016 року  «Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки (в новій редакції)», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                     В И Р І Ш И Л А:

                          1.Визначити пріоритетним проектом розвитку Сасівської сільської ради – «Будівництво дитячого ігрового майданчика в с. Ушня Сасівської сільської  ради Золочівського району Львівської області».

                          2. Взяти участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову І.Кармазин.

РІШЕННЯ № 188

Про участь проекту «Будівництво дитячого ігрового майданчика в с. Бір Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області»  в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку

                  Взявши до уваги рішення ІV сесія VII скликання Львівської обласної ради № 270від 25 жовтня 2016 року  «Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки (в новій редакції)», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                    В И Р І Ш И Л А:

                          1.Визначити пріоритетним проектом розвитку Сасівської сільської ради – «Будівництво дитячого ігрового майданчика в с. Бір Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області».

                          2. Взяти участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову І.Кармазин.

РІШЕННЯ № 189

Про участь проекту «Будівництво дитячого ігрового майданчика в  с. Побіч Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області» в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку

                  Взявши до уваги рішення ІV сесія VII скликання Львівської обласної ради № 270від 25 жовтня 2016 року  «Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки (в новій редакції)», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                    В И Р І Ш И Л А:

                          1.Визначити пріоритетним проектом розвитку Сасівської сільської ради – «Будівництво дитячого ігрового майданчика в с. Побіч Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області».

                          2. Взяти участь в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову І.Кармазин.

 РІШЕННЯ № 190

Про продовження договору- оренди приміщень ФАПів сіл Ушня, Побіч, Гутище

                                     Розглянувши звернення адміністрації Золочівської центральної районної лікарні «Про продовження дії договору оренди приміщень ФАПів, керуючись п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада-

                                             В И Р І Ш И Л А :

  1. Надати в оренду на 2017 рік приміщення ФАПів села  Ушня –

55.8 мкв,частину приміщення  села Побіч – 48 мкв, частину приміщення села Гутище -46,4 мкв терміном на 1 (один) рік на умовах, що передбачені в договорі-оренди з оплатою 1 гривня в рік за всю площу орендованого майна.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на

сільського голову Кармазин І.В.

 РІШЕННЯ № 191

Про вилучення земельної ділянки

                      Розглянувши заяву  гр. Присяжної Ольги Василівни «Про вилучення земельної ділянки», відповідно до ст..ст.12,140,141,142 Земельного кодексу України, керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

                      1. Вилучити з користування гр. Присяжної Ольги Василівни  земельну ділянку загальною  площею 0,25 га  для ведення особистого селянського господарства  в  селі Бір вулиця Головна.                   

                     2. Дану земельну ділянку перевести до земель не наданих у власність і користування.

                     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин  Іванну Володимирівну.

 

 РІШЕННЯ № 192

    Про  затвердження Програми «Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян Сасівської сільської ради"

            Відповідно до  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” ,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А :        

        1.Затвердити програму « Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян Сасівської сільської ради» на 2017рік (програма  додається). 

        2.Передбачити в бюджеті Сасівської сільської ради на 2017 рік видатки на  фінансування програми « Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян Сасівської сільської ради » на 2017 рік в сумі 4000 (чотири тисячі ) гривень. 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів  .Козачинська А.Р.

                                                       ПРОГРАМА

                         Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян Сасівської сільської ради на 2017 рік

 Паспорт Програми

Назва:  Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян Сасівської сільської ради на 2017 рік.

Замовник: сільська рада.

Мета: Забезпечення підтримки громадян у вирішенні важких життєвих обставин.

Термін виконання Програми:2017 рік.

Етапи виконання Програми :згідно з помісячним розписом асигнувань сільського бюджету.

Загальний обсяг фінансування: 4000 грн.

Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням, терміни проведення звітності: уповноважені контролюючі органи.

Мета програми:

Забезпечення підтримки громадян у вирішенні важких життєвих обставин.

                                    Джерела фінансування Програми:

  Кошти сільського бюджету в межах обсягу, затвердженого сільською радою на 2017 рік в сумі  4000грн.

                                  Очікувані результати виконання Програми:

  1. Підтримка сімей в похованні близьких(непрацюючих громадян.)

                                  Заходи щодо реалізації Програми:

                  Виплата допомоги на поховання, передбаченої постановою Кабінету Міністрів  України від 31.01.2007 р. №99 проводиться відповідно до затвердженого Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого померлого або особи яка зобов’язалася поховати померлого.

                 Для  ввиплати допомоги на  поховання повинні бути подані такі документи:

-          заява особи,що здійснила поховання;

-          довідка про смерть, видана органами відділу реєстрації актів цивільного стану;

-          довідка про останнє місце проживання померлої особи;

-          документ, проте, що померла особа на день смерті не працювала, навчалась чи перебувала на обліку як отримувач допомоги на дитину відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми” або Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» (копія трудової книжки).

-          паспорт чи інший  документ, що посвідчує особу виконавця   волевиявлення  померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого;

                   Розмір допомоги на поховання визначається відповідно до Порядку надання допомоги на поховання  деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення  померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.

                    Видатки на виплату допомоги на поховання громадянам здійснюються за рішенням Виконавчого комітету сільської ради в межах асигнувань, передбачених в сільському бюджеті із КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення».

Відповідальні виконавці: Виконавчий комітет Сасівської сільської ради Золочівського району.

Термін виконання: 2017 рік.

                                  Механізм надання допомоги:

                Фінансування видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян у випадках передбачених законодавством України  відповідно до рішення сільської ради здійснюється головним розпорядником коштів (бухгалтерією сільської ради).

              Копії рішення сільської ради та доданих документів надаються головному бухгалтеру

              Організація виконання Програми покладається на виконавчий комітет.

                                                                                                                                                                                                                            Додаток 1

                                                                Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування сільської цільової програми

                                                       надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян

Назва замовника : сільська рада

Назва Програми: Надання одноразової матеріальної допомоги на похованні деяким категоріям громадян Сасівської сільської ради на 2017 рік

 

          Найменування заходу Виконавець

 Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування  сільського бюджету, грн

Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення , або особі,  яка зобов’язалась поховати померлого”

  Виконавчий комітет 2017 4000

                                                                                                                                                                                                       Додаток 2

                                                                                 Перелік завдань, заходів та показників Програми

                                                   Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання деяким категорія громадян

                                                   Сасівської сільської ради на 2017 рік

№з/п Назва завдання Заходи та показники на виконання завдання Термін виконання заходу                 Фінансування Очікуваний результат
джерела Обсяги,грн
1

Забезпечення підтримки громадян у вирішенні важких життєвих обставин

    2017 рік Сільський бюджет   4000

Враховуючи обсяг коштів на поточний рік, очікується надати допомогу на поховання 3 громадян.