БЮДЖЕТ НА 2016 РІК, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ РІШЕННЯМ СЕСІЇ № 26 ВІД 24 грудня 2015 РОКУ  
                                                  ДОДАТОК  1
Доходи сільського бюджету Сасівської сільської ради на 2016 рік
грн.
Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 447 000,00 447 000,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 0,00 0,00 * *
11020000 Податок на прибуток підприємств   0,00 0,00 * *
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  0,00 * *
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 000,00 2 000,00 * *
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  2 000,00 2 000,00 * *
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  2 000,00 2 000,00 * *
13030000 Рентна плата за користування надрами  0,00 0,00 * *
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення  0,00 * *
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   10 000,00 10 000,00 * *
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 10 000,00 10 000,00 * *
18000000  Місцеві податки і збори  435 000,00 435 000,00 * *
18010000  Податок на майно 365 000,00 365 000,00 * *
18010100  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості  0,00 * *
18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості  0,00 * *
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості  0,00 * *
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості  20 000,00 20 000,00 * *
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 80 000,00 80 000,00 * *
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 210 000,00 210 000,00 * *
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 10 000,00 10 000,00 * *
18010900 Орендна плата з фізичних осібосіб 45 000,00 45 000,00 * *
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 * *
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 * *
18050000  Єдиний податок   70 000,00 70 000,00 * *
18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  0,00 * *
18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  70 000,00 70 000,00 * *
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний ) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 0,00 * *
19000000  Інші податки та збори  0,00 0,00 * *
19010000  Екологічний податок  0,00 0,00 * *
19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  0,00 0,00 * *
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  0,00 0,00 * *
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  0,00 * *
20000000 Неподаткові надходження 18 700,00 700,00 18 000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 * *
21010000  Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 0,00 0,00 * *
21010300  Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,00 * *
21080000  Інші надходження   0,00 0,00 * *
21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 * *
22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  700,00 700,00 * *
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 0,00 * *
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0,00 * *
22080000  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   700,00 700,00 * *
22080400  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  700,00 700,00 * *
22090000  Державне мито   0,00 0,00 * *
22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00 * *
22090400  Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00 * *
24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 *
24060300  Інші надходження   0,00 * *
24062100  Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  0,00 * 0,00 *
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,00 * 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   18 000,00 * 18 000,00 *
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 18 000,00 * 18 000,00 *
25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  8 000,00 * 8 000,00 *
25010200  Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  0,00 * *
25010300  Плата за оренду майна бюджетних установ   10 000,00 * 10 000,00 *
25010400  Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,00 * *
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 * 0,00 *
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 * *
25020200  Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 0,00 * *
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 0,00 0,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   0,00 0,00 0,00 0,00
31010000  Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  0,00 0,00 0,00 0,00
31010200  Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   0,00 * *
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 0,00 *
33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,00 * 0,00 0,00
33010000  Кошти від продажу землі   0,00 * 0,00 0,00
33010100  Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,00 *
Разом доходів  465 700,00 447 700,00 18 000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 0,00 0,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції 0,00 0,00 0,00 0,00
41035000 Інші субвенції  0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 465 700,00 447 700,00 18 000,00 0,00
ДОДАТОК 2
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 324200,00 205800,00 27500,00 10000,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 334200,00
010116 Органи місцевого самоврядування 324200,00 205800,00 27500,00 10000,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 334200,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00
100000 Житлово-комунальне господарство 10000,00 0,00 10000,00 8000,00 1500,00 0,00 1500,00 6500,00 0,00 18000,00
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 0,00 0,00 0,00 8000,00 1500,00 0,00 1500,00 6500,00 0,00 8000,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
Разом видатків 347700,00 205800,00 37500,00 18000,00 11500,00 0,00 6500,00 6500,00 0,00 365700,00
Між бюджетні трансферти 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
Субвенції 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
250380 Інші субвенції 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
Всього видатків 447700,00 205800,00 37500,00 18000,00 11500,00 0,00 6500,00 6500,00 0,00 465700,00
ДОДАТОК 3
                 
                   
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської радина 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 447700,00 205800,00 37500,00 18000,00 11500,00 0,00 6500,00 6500,00 0,00 465700,00
010000 Державне управління 324200,00 205800,00 27500,00 10000,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 334200,00
010116 Органи місцевого самоврядування 324200,00 205800,00 27500,00 10000,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 334200,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00
100000 Житлово-комунальне господарство 10000,00 0,00 10000,00 8000,00 1500,00 0,00 1500,00 6500,00 0,00 18000,00
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 0,00 0,00 0,00 8000,00 1500,00 0,00 1500,00 6500,00 0,00 8000,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
250380 Інші субвенції 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
Всього видатків 447700,00 205800,00 37500,00 18000,00 11500,00 0,00 6500,00 6500,00 0,00 465700,00

ДОДАТОК № 4            

                                                     Джерела фінансування  сільського бюджету  на 2016рік

 

 

Код

 

 

Назва

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

Разом

 

Разом

 

у т. ч бюджет розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 0 0 0 0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0 0 0 0
208100 На початок року 3000 0 0 3000
208200 На кінець року 3000 0 0 3000
Зовнішній борг 0 0 0 0
Всього за типом кредитора
Фінансування за борговими операціями
602100 На початок року 3000 0 0 3000
602200 На кінець року 3000 0 0 3000
Всього за типом боргового зобов’язання 0 0 0 0
  Разом 0 0 0 0                   

 ДОДАТОК 5

Показники міжбюджетних трансфертів між  сільським бюджетом  Сасівської сільської ради
та районним бюджетом Золочівського району на 2016 рік
Код бюджету Найменування місцевого бюджету  Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд Спеціальний фонд
250380                                                          Інші субвенції
Золочівський районний  бюджет  100 000
Всього 100000
                             

                                                                                                                                                                                          ДОДАТОК 6  

                                                  Перелік  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського  бюджету  у 2016 році      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Сільська рада 13500 80000 21500
090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Надання одноразової допомоги на поховання  на 2016 рік 3500 3500
100202 Водоканалізаційне господарство Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства на 2012-2016роки 80000 8000
100203 Благоустрій  міст,сіл і селищ Благоустрій населених пунктів Сасівської сільської ради на 2016рік 10000 10000
170703 Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних доріг Програма по утриманню та ремонту автомобільних доріг Сасівської сільської ради на 2016-2018роки 10000 10000
Всього 23500 80000   31500

                                                                                                        Додаток № 7

                          Лімітне  споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по підвідомчих установах на 2016 рік

(загальний фонд)                     

Назва установ

Теплова енергія

г/кал

Водопоста-чання м.куб.

Електро- енергія квт.

Газ

м.куб.

Тверде паливо  м.куб.
Сасівська сільська рада 6300 2500
В т.ч.
Апарат сільської ради - - 1300 2500      -
Вуличне освітлення 5000